T I L L B A K A


 

A R B E T S M I L J Ö

 

  Att både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön skall kvalitetssäkras genom kontroll och uppföljning,

    det vill säga genom att arbetet med miljö, hälsa och säkerhet systematiskt planeras, leds och kontrolleras.
 

  Att arbetet och arbetsorganisationen skall ges möjlighet till utveckling och lärande.

 

  Att arbetsplatsen skall ha en god arbetsmiljöstandard och
    tillgång till den arbetsmiljökompetens som krävs för att göra individuella bedömningar  och anpassningar av arbetssituationen.


Y T T R E   M I L J Ö

 

   Att processer och produkter som innebär en mindre belastning på miljön skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ
 

   Att vi i vår leverantörsroll så långt som möjligt skall medverka till att miljöacceptabla material och produktionsmetoder kan användas.
      Vid all tillverkning och marknadsföring av produkterna skall vi eftersträva bästa möjliga miljöegenskaper.

 

 

Vi på Hedekas Hus AB skall alltid, som ett minimikrav,

sträva efter att leva upp till gällande lagstiftning inom miljöområdet