2:101, nr 32 = "Enskilda tomten"

 

Tomt 964 kvm

 

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,7 m. Högsta byggnadshöjd för uthus/garage är 2,7 m.

 

Maximalt 190 kvm byggnadsarea per fastighet, varav högst 150 kvm för bostadshus.

Fasader skall utföras av trä eller annat naturmaterial och färgmässigt anpassas till omgivande natur.

Toalettsystem skall vara kretsloppsanpassade. Sådana system skall väljas som avskiljer närsalter och gör det möjligt att återföra dessa till naturen.

Uppvärmning skall ske med vattenburet system. Husens uppvärmningssystem skall utformas så att den enkelt kan omkopplas för användning av alternativa energislag.
Bostadshus skall uppföras radonsäkert såvida inte gränsvärdet 200 Bq radongas/m3 inomhusluft kan erhållas med lägre radonskydd.
Vid genomförandet av detaljplanen skall den geotekniska utredningen (Bohusgeo AB2004-10-18, rev. 2005-05-20) beaktas.